Skip to main content
您好,欢迎光临IDC汇,需要什么服务器直接咨询客服,方便快捷。客服QQ 点击这里给我发消息
首页 > 服务器技术 »正文

FTP配置本地yum源

服务器技术 webadmin 2020-07-28 08:50:59 查看评论 加入收藏

最近要搭建本地hadoop集群环境,需要安装cdh包,搭建FTP的yum源以实现安装的方便

1.vsftp的安装

参考:https://wsgzao.github.io/post/vsftpd/

(无需设置匿名访问权限,无需设置账号和密码)

2.配置FTP服务器:

mount -o loop /dev/cdrom1 /mnt/

rsync -a /mnt/cdrom /var/ftp

createrepo /var/ftp/cdh

vim /etc/yum.repo.d/yumftp.repo

[ftp]

name=ftpyum

baseurl=ftp://192.168.56.101/cdh

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=ftp://192.168.56.101/cdh/RPM-GPG-KEY-cloudera

更新:

yum clean all

yum makecache

3.配置客户端:

我直接懒得再创建了

cd /etc/yum.repo.d/

scp  yumftp.repo  root@192.168.56.102:/etc/yum.repo.d/

更新:

yum clean all

yum makecache

注意观察更新中有没有你加入的rpm  一般后面有显示ftp模块

之后就可以yum install **


广告06

微信